บุคลากรสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.วารุณี แซ่เตีย

รศ.วารุณี แซ่เตีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล

นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี