บุคลากรสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุชัญญา วงศ์รอด

ดร.สุชัญญา วงศ์รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี