บุคลากรสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

ข้อมูลเพิ่มเติม