สำนักงานคณบดี

บุคลากรสนับสนุน


น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ชาลินี เฟื่องชูนุช

น.ส.ชาลินี เฟื่องชูนุช

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางดวงสมร ไม้จันทร์

นางดวงสมร ไม้จันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายพรสถิตย์ อัชวังกูล

นายพรสถิตย์ อัชวังกูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
นายอุไร ผ่องฉวี

นายอุไร ผ่องฉวี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ประคอง ภักดี

น.ส.ประคอง ภักดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ยุพิน รอดพ้น

น.ส.ยุพิน รอดพ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายสัมริตร จันทร์นิ่ม

นายสัมริตร จันทร์นิ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.มาลี อิ่มดี

น.ส.มาลี อิ่มดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์บุญงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมบูรณ์ ยอดสอน

นายสมบูรณ์ ยอดสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายอุดม หันตุลา

นายอุดม หันตุลา

ข้อมูลเพิ่มเติม