บุคลากร

ผู้บริหาร

คณบดี

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
คณบดี

ข้อมูลเพิ่มเติม


รศ.วารุณี แซ่เตีย

รศ.วารุณี แซ่เตีย
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม


รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางเครือวัลย์ มณีวัต

รักษาการเลขานุการคณะฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม


สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี