บุคลากรสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.สมบูรณ์ เวชกามา

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวชกามา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

น.ส.จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.สำลี สมพรชัยมงคล

น.ส.สำลี สมพรชัยมงคล

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี