ทุนการศึกษา


Download ใบสมัครทุนการศึกษาแรกเข้า และ ทุนการศึกษาจ้างงาน


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (ทุนการศึกษาระดับ ป.โท)
1.1 ทุนการศึกษาแรกเข้า 100,000 บาท ต่อทุน
1.2 ทุนการศึกษาจ้างงาน 25,000 บาท ต่อทุน
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ /images/ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนเพชรพระจอมเกล้า (มจธ.) 100,000 บาท/ ปีการศึกษา
 ป.เอก                                                         รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
ทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร 30,000 บาท/ปี
 
บริษัทเชลล์ประเทศไทย จำกัด
ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี ป.โท  100,000 บาท
                                                                   ป.เอก 200,000 บาท
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ทุนอุดหนุนการวิจัย - ป.โท ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย - ป.เอก ไม่เกิน 250,000 บาท/ทุน
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ทุน TGIST ระดับปริญญาโท – เอก
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 9,000 – 11,000 บาท / เดือน เป็นเวลา 3 – 4 ปี
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุน สกว. – อุตสาหกรรม (MAG. Window I ) ไม่เกิน 300,000 บาท / ทุน (สนับสนุนนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยไม่เกิน 18 เดือน)
 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 
สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ

นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) บางส่วนมีโอกาสไปทำวิจัยและพบปะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในต่างประเทศ อาทิเช่น ที่ Department of Chemistry, University of Aberdeen ประเทศอังกฤษ, Institute of Polymer Technology and Materials Engineering Loughborough University ประเทศอังกฤษทุนระดับปริญญาเอก ภาค 2/2562 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

1.โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาค 2/2562
สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1: ตั้งแต่วันนี้ –29 กันยายน 2562
รอบที่ 2: วันที่ 30 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2562
http://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/schudule-announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-km...


 2. โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาค 2/2562 
สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
http://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-2-...