อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือ 


กลุ่มวิจัย PENTEC

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์


แบบฟอร์มขอใช้เครืองมือวิจัย กลุ่มวิจัย PENTEC-2019

** หากต้องการส่งชิ้นงานทดสอบ โปรดกรอกแบบฟอร์ม ส่งที่ชั้น 4 หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ ห้อง EN3416