08/11/2018
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา