06/12/2018

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 KMUTT Holiday School at Lunghwa University ประเทศไต้หวัน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1zlqI-G2mplz6acdbdR_AbdZUf…/view…

และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ SHINE Program ณ Chiba University ประเทศญีปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://drive.google.com/…/1Y7mBSbnfPmdHdZ0G9ZsUjk8K6…/view…