14/01/2019

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จัดสัมมนาประจำปีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในวันพฤหัสบดี – วันศุกร์ (10-11 มกราคม 2562) ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมจำนวน 60 คน โดยช่วงเช้า ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้เปิดการสัมมนา และรับฟังการบรรยายโครงสร้างของคณะฯ ในช่วงที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน, ทิศทางการวิจัยของคณะฯ ในช่วงที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข และ สถานภาพปัจจุบันและโครงสร้างการบริหารและงานวิจัยของคณะฯ โดย คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุต่อจากนั้นช่วงบ่ายระดมสมองเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ ร่วมกันวิเคราะห์, โครงสร้างการบริหารของคณะฯ และการบริหารงานของบุคลากร และสำหรับวันที่สองคณาจารย์และบุคลากรได้ทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้วรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ และธนาคารปูม้าซึ่งผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์กิจกรรม และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารจัดการนำทรัพยากรชายฝั่งกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน