04/02/2019

ด้วย ดร.เดวิด เวอร์เนอร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้มาร่วมเก็บตัวอย่างน้ำและเลนตะกอน ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม พ.ศ. 2562 กับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ด้วยทุนนิวตัน ประเภท Institution link โดยบริติช เคาวนซิล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมี รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นหัวหน้าโครงการ ในโอกาสนึ้ จึงได้เชิญ ดร.เดวิด เวอร์เนอร์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Portable next generation sequencing tools to rapidly survey water quality เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา นักวิจัยและคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ของมจธ. และจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

Dr. David Werner, Reader at School of Engineering from Newcastle University in Newcastle upon Tyne in England come to take water and sediment samples during Jan 21st -25th, 2019 with research team of KMUTT. The collaboration research between Thailand and United Kingdom was funded by Newton fund-Institution link by British Council and the Office of Higher Education Commission and Associate Prof. Dr. Soydoa Vinitnantharat, Division of Environmental Technology, School of Energy, Environment and Materials is a project investigator. Dr. David Werner presented the topic “Portable next generation sequencing tools to rapidly survey water quality” on January 23rd, 2019. This lecture was interested by students, researchers and faculty members from many schools in KMUTT and Faculty of Art and Science, Kasetsart University Khamphaeng saen.