01/06/2012

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2555 คณะพลังงานฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Prof.Dr.Jun-Feng WANG จาก School of Energy and Power Engineering  JIANGSH UNIVERSIY จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านพลังงาน    โดยมีคณบดี ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ,ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ,ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ และ ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน