12/02/2013 การบรรยายแนวทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อตีพิมพ์สำหรับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก: Open Access Journals เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : Open access journals as of 10 Jan 2013.pdf