14/12/2016

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ที่ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งทุนดังกล่าวจะพิจารณามอบให้แก่ศาสตราจารย์ผู้มีผลงานที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและหรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สกว. ได้มอบทุนนี้ให้ภายใต้โครงการเทคนิคขั้นสูงทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยพัฒนาและการค้าวัสดุชีวภาพและพลังงานหมุนเวียน เป็นเงินจำนวน 9,000,000 บาท และมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 – 14 สิงหาคม 2562 และ สกว. จะมีการแจ้งกำหนดการรับรางวัลอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป