02/02/2017 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จัดสัมมนาประจำปีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบูรพาจารย์ คณะพลังงานฯ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 63คน โดยช่วงเช้า รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้มาบรรยายการใช้งานในระบบ MyLE และคณบดี ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้เห็นภาพรวมและการดำเนินงานตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต่อจากนั้นช่วงบ่ายคณบดีได้แลกเปลี่ยนข้อซักถามในประเด็น “ วิกฤตของคณะฯ และแนวทางความอยู่รอดของคณะฯ ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจและร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้คณะพัฒนาต่อไป
สามารถติดตามภาพถ่ายได้ที่ https://goo.gl/photos/ygEWhJNtnweBLMCC8