13/02/2017

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ช้นั 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบรางวัลการส่งผลงานวิจัย โดยคณะพลังงานฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลดีเด่น สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อบทความ : สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกาบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวสัดุเชิง ประกอบยางธรรมชาติผสมผงข้ีเลื่อยไม้ (Cure Characteristics, Mechanical and Neutron/Gamma Shielding properties of WoodNatural Rubber Composites) โดย : กีรติกานต์ นิลยอง เอกชัย วิมลมาลา ณรงคฤ์ทธิ์ สมบัติสมภพ และเกียรติศักด์ิแสนบุญเรือง นำเสนอโดย : นางสาวกีรติกานต์ นิลยอง นักศึกษาปริญญาโท สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ วัตถุประสงค์ของบทความ : เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณการใช้สารป้องกัน รังสี(กรดบอริกผงโบรอนออกไซด์และผง ตะกวั่ ) เป็นสารตัวเติมในวสัดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทดสอบสมบัติการคงรูปยาง ทาง เชิงกล ทางกายภาพ และความสามารถในการป้องกนัอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา

รางวัลดี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อบทความ : สมบัติความเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบฟี นอลิกที่เติมผงเถ้าจาก ธรรมชาติ (Friction and Wear Properties of Natural Ash-Filled Phenolic Based Composites) โดย : เสาวภา ชูศรีเอกชยั วมิลมาลา ณรงคฤ์ ทธ์ิสมบตัิสมภพ และศิรินทร ทองแสง น าเสนอโดย : นางสาวเสาวภา ชูศรี นักศึกษาปริญญาโท สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ วัตถุประสงค์ของบทความ : เพื่อศึกษาอิทธิพลของผงเถ้าจากธรรมชาติที่มีต่อสมบัติความเสียดทาน และการสึกหรอ ของวัสดุเชิงประกอบฟี นอลิกที่อุณหภูมิห้อง (25องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิสูง (100และ 150 องศาเซลเซี ยส) และนอกจากนั้นเป็นการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าเบรคที่มี ประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ ม (Eco-friendly)