10/03/2017 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Biochar for Environmental Management: Addressing the Water-Food-Energy Nexus in the Rural Thailand” วันที่ 30 มี.ค.60 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ มจธ. จัดโดย สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มจธ. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ E-mail : soydoa.vin@kmutt.ac.th