10/04/2017

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะพลังงานฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันสงกรานต์)  2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อบุคลากรและนักศึกษา โดยจะจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก Professor R.H.B.Excell,รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน, รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, รศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์, รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล,คุณยุพิน รอดพ้น  และคุณสัมริตร จันทร์นิ่ม  ณ ห้องบูรพาจารย์ โดยผู้อาวุโสสรงน้ำพระพุทธรูป และให้เกียรติแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รดน้ำดำหัวและให้พรเนื่องในวันสงกรานต์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน  ติดตามชมภาพถ่ายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx_Gd_eDvdooQVRvekdPNXptcEE?usp=sharing