06/06/2017 คณะพลังงานฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วารุณี เตีย , รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และ น.ส.พชรพร เพ็งอ้น ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความ "ดีเด่น" ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13