20/07/2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ โดยเชิญ คุณต่อพงศ์ พ่วงศรี นักพัฒนานักศึกษา  มาสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสร้างมิตรภาพที่ดีครั้งแรก โดยนักศึกษาจะได้พบปะกันและเริ่มต้นทำความรู้จัก และรู้จักเพื่อนในสายวิชาอื่นๆ อีกด้วย ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การเปิดภาคการศึกษา ช่วงบ่ายได้รับฟังการเสวนาจากรุ่นที่ประสบความสำเร็จ จาก คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, คุณนรินพร มาลาศรี, ดร.ยงยุทธ วรรณา , คุณเกรียงไกร ทองลิ่ม และคุณขุนพล สังข์อารียกุล และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษา หลังจากนั้นได้ฟัข้อแนะนำถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษา และบริการต่างๆ ของอาคารโรงประลอง และมาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงท้ายนักศึกษาแต่ละสายวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการเรื่องลงทะเบียน สามารถติดตามภาพถ่ายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx_Gd_eDvdooUkUzTWJzQ3dzYnc?usp=sharing