24/07/2017 คณะพลังงานฯ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญพร เพียรกิจสกุล 
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนแบบสูญเสียธาตุผสมในแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์" โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการให้รางวัลแก่วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา เป็นผู้มอบรางวัล