17/08/2017

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริษฐา ทองขำ นักศึกษาปริญญาเอก สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัล Outstanding Student Award 2017 จาก สวทช. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนสถาบันบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับให้กับนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่างๆของ สวทช.  ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมากได้เข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี หรืออาจารย์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างต่อเนื่อง