11/09/2017 คณะพลังงานฯ ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องบูรพาจารย์ อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ศิริชัย เทพา ,คุณยุพิน รอดพ้น , คุณมาลี อิ่มดี และคุณสมบูรณ์ ยอดสอน ซึ่งผู้เกษียณทุกท่านได้ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงกตเวทิตาจิตคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้คุณประโยชน์แก่คณะพลังงานฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมงานมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพตามมุมต่างๆ และมอบดอกไม้ บรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่นและเป็นกันเอง ติดตามชมภาพถ่ายได้ที่ https://photos.app.goo.gl/cxKP321uQhIgqG5m1