26/12/2017 เมื่อวันอังคาร์ที่ 26 ธ.ค.2560 คณะทำงานโครงการ KM คณะพลังงานฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ไล่ยุง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะพลังงานฯ ในการปลูกต้นไม้ ในการปลูกต้นไม้ไล่ยุงครั้ังนี้ เนื่องจากได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มนักศึกษาว่า บริเวณลานดอกแก้วที่ใช้ในการนั่งอ่านหนังสือ หรือพูดคุยกันนั้น มียุงจำนวนมาก เพื่อให้พื้นที่ภายในคณะฯ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีแนวคิดที่จะทำการปลูกต้นไม้เพื่อใล่ยุงและเป็น KM BASE ด้วย โดยได้จัดทำ QR Code เพื่อให้นักศึกษาหรือคนทั่วไปได้ใช้โทรศัพท์ในการสแกน QR Code ได้เรียนรู้ถึงต้นไม่ใล่ยุงชนิดต่างๆ รวมถึงมีการตกแต่งกระถางต้นไม้ที่ใช้ปลูกเพื่อความสวยงาม