03/01/2018 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ EN 4403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ทางคณะทำงาน KM ของคณะพลังงาน ได้เชิญ ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มาบรรยายให้ผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง ความสำคัญของการประกันคุณภาพ ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของ LO, AUNQA, เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร และช่วยให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงดังในปัจจุบัน และเพื่อสร้างเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง ความสำคัญของการประกันคุณภาพ ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของ LO, AUNQA เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร และช่วยให้ผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบ ปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม จัดโดย คณะทำงาน KM คณะพลังงานฯ

สามารถติดตามชมภาพถ่ายได้ที https://photos.app.goo.gl/JSvY8V1bxfz0xLy83