17/11/2017

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ The 8th International Conference on Tube Hydroforming (TUBEHYDRO 2017) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม วิศวกรและนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ ๆ และผลงานวิจัยทางด้านการผลิตในด้าน Tube Forming Technology และแลกเปลียนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย

ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม และ Prof. Ken-Ichi Manabe เป็นประธานร่วมกันในการจัดการประชุม ซึ่งในการประชุม TUBEHYDRO 2017 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน จาก 8 ประเทศทั่วโลก

สามารถติดตามชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/pV2lIfBJ85y5ZuoI2