22/03/2018

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยมี รศ.วารุณี เตีย ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดีคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้รับผิดชอบโรงไฟฟ้าชีวมวล และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลแบบต่างๆ ในประเทศไทย มาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าชีวมวลในปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษของโรงงานไฟฟ้าตนเอง 
Cr.เนื้อหาข่าว Bangmod News

ติดตามชมภาพถ่ายได้ที่ https://drive.google.com/open…