07/06/2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-สหราชอาณาจักร ผ่านกองทุนวิจัยนิวตันของสหราชอาณาจักรและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RCUK-TRF) เรื่อง ถ่านชีวภาพสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม : ความเกี่ยวโยงทางด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน ในพื้นที่ชนบทไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยในการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทั้งสิ้น 48 คน