บทความที่น่าสนใจ

 

⇒ งานวิจัยและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA download here 10/10/2556

⇒ สรุปเทคนิคในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของวานาเดียมไดออกไซด์ download here 6/06/2556

⇒ การพัฒนาอิเล็กโตรไลท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรียุคใหม่ download here

⇒ การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ download here

⇒ การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่โดยใช้สารเคมีที่มาจากชีวมวลนอกกลุ่มอาหารเป็นวัตถุดิบ download here

⇒ การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเล็กโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง download here

⇒ วัสดุพอลิเมอร์สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน download here