ปีงบประมาณ 2553

โครงการวิจัยต่อเนื่อง

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย แหล่งทุน
1 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [50] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 น.ส.วรวรรณ บุญยะวันตัง
4 นายเชิดชัย ประภาวนวรัตน์
พพ.
2 EM ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Standby Mode) [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน พพ.
3 EM ที่ปรึกษาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง) [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน พพ.
4 EM ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล) [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวีระ โลหะ
3 นายเชิดชัย ประภานวรัตน์
4 นายทวีวัฒน์ สุภารส
พพ.
5 EN แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้สนามไฟฟ้าร่วมกับสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน [52]
Mathematical modeling of electro-magneto-hydrodynamics enhanced flow and heat transter in heat exchangers
1 นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ สกว.
6 MT การจำลองสถานการณ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของการกระแทกความเร็วต่ำและสูงบนวัสดุเนื้อเดียว [51]
Finite Element Simulation of Low and High Velocity Impacts on Homogenous Materials
1 นายภูริต ธนกิจเกษม สกว.+สกอ.
7 MT การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ [51]
Synthesis and a study on structure-properties relationships of semi-conducting polymers for solar cell applications
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ สกว.+สกอ.
8 MT การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ [50]
Development of Thai Scholarly Journal Database : Humanities and Social Sciences
1 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
2 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
3 นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
4 นายบุญรัตน์ บุญรัศมี
5 นางนงเยาว์ เปรมกมลเนตร
สกว.
9 MT ยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปะเก็นและยางรองกันกระแทก:เสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ [50] 1 นาย เอกชัย วิมลมาลา สกว.
10 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท [50]
Development of semi-solid Aluminum Matrix Composite Processing using Cooling Plate Technique
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง สกว.+สกอ.
11 MT การผลิตอะลูมิเนียมคอมโพสิตโดยการหล่อแบบรีโอร่วมกับการหล่อแบบกดอัด [52]
Fabrication of aluminum matrix combined with spueeze casting
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง สกว.+สกอ.
12 MT การผลิตอะลูมิเนียมสมรรถนะสูง โดยกระบวนการหล่อไดคาสติ้งแบบรีโอ [52]
Producrion of high performance alumuinum alloys by rho-diecasting process
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง MTEC
13 MT การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ [52]
Development of hot-water storage tank from polymer materials in solar collectors
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
กฟผ.
14 MT การสังเคราะห์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่าแถบพลังงานของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ [52]
Synthesis and study on relationships between structure and band gap energy of semiconducting polymers
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MTEC
15 MT การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA) [52]
Development of biodegradable packaging film from polylactide (PLA)
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ปตท.
16 MT วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง [52]
Hybrid Materials and Processing Development for Plastic and Rubber Composites (Hy-MAC)
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สกว.+บริษัท
17 EV การลดการแทรกสอดของโลหะหนักต่อการไฮเดรชั่นของวัสดุยึดประสานโดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของของผสมและวิธีผสม [50] 1 น.ส.สุวิมล อัศวพิศิษฐ สกว.+สกอ.
18 EV การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมเอ็มซีเอ็ม 41 เพื่อบำบัดไอระเหยของเบนซีนและอนุพันธ์ [51]
Development of Ti-MCM-41 Thin Film for Degradation of Gaseous Benzene and Its derivatives
1 นางสิริลักษณ์ เจียรากร สกว.+สกอ.
19 EV การสะสมและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น [51]
Plant nutrient accumulation and dynamic in constructed wetland for wastewater treatment
1 น.ส.ศศิธร พุทธวงษ์ สกว.+สกอ.
20 EV การศึกษาการตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินการตกสะสมแห้ง [52]
(ADORC) Aerosol deposition studies in forests for improvement of estimation method for dry deposition
1 นางพจนีย์ ขุมมงคล Acid Deposition and Oxidant Research Center
-------------------------------------- รวม 20 โครงการ --------------------------------------

โครงการวิจัยใหม่

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย แหล่งทุน
1 EV การศึกษาแนวทางในการตรวจวัด รายงาน และตรวจสอบ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย [53] 1 นางสิริลักษณ์ เจียรากร
2 นางสิรินทรเทพ เต้าประยูร
3 นางวารุณี เตีย
สกว.
2 MT การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3 [53] 1 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
2 นางนงเยาว์ เปรมกมลเนตร
3 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
4 นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
5 นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
6 นายชาตรี วงษ์แก้ว
สกว.
3 EV การผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม [53] 1 นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
2 นางนฤมล จียโชค
สกอ.
4 EV การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง [53] 1 นางพจนีย์ ขุมมงคล กรมควบคุมมลพิษ
5 MT การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติกแอซิด ระยะที่สอง: การปรับปรุงสูตร PLAคอมพาวด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ [53] 1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์
2 นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
ปตท.
6 MT การพัฒนาสูตรผสมอีพอกซีเพื่อการใช้งานด้านวัสดุปูพื้นและผิวเคลือบ [53] 1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ บ. เอส.เอ็ม.เอ.อาร์
7 EM ศึกษาหลังคาและแผ่นยิบซั่ม เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพด้านพลังงาน ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 [53] 1 นายกูสกานา กูบาฮา
2 น.ส.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์
3 นายพัฒนะ รักความสุข
4 นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
5 นายอภินัติ อัชกุล
6 น.ส.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
พพ.
8 EV การศึกษาผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย [53] 1 นางสิริลักษณ์ เจียรากร IDR
9 EV ศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเมสิและมจธ. เรื่องการตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่ป่าเขตร้อน (ปีที่ 2) [53] 1 นางพจนีย์ ขุมมงคล ม.เมสิ
10 EM ที่ปรึกษาการสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2550 (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 2) [53] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายเชิดชัย ประภานวรัตน์
3 นายธวัชชัย ชยาวนิช
พพ.
11 EM ศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 [53] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายพัฒนะ รักความสุข
3 นายสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
4 นายศิริชัย เทพา
5 นายรุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
พพ.
12 MT การปรับปรุงสมบัติด้านการขวางกั้นแก๊สออกซิเจนในฟิล์มพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอาหาร [53] 1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ วช.
13 EM การศึกษานโยบายพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย [53] 1 นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ วช.
14 MT การสังเคราะห์โดเนอร์-แอคเซบเตอร์ บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนฯ [53] 1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NANOTEC
15 MT อิทธิพลของความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการยึดติดระหว่างผิวเคลือบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนและชิ้นงานฯ [53] 1 นางทิพบรรณ ปะละไทย
2 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
NANOTEC
16 MT การปรับปรุงความสามารถขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยการควบคุมแรงประสาน [53] 1 นายภูริต ธนะกิจเกษม สวทช.
17 EN นักวิจัยแกนนำ เรื่องการพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [53] 1 นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2 นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
3 นายสักกมน เทพหัสดินฯ
4 นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล
5 นายธนิต สวัสดิเสวี
6 นางวารุณี เตีย
7 นายสมบูรณ์ เวชกามา
สวทช.
18 MT การพัฒนาผิวเคลือบแบบคอนเวอร์ชั่นที่ปราศจากโครเมียมบนผิวเหล็กชุบสังกะสี เพื่อปรับปรุงสมบัติด้านความต้านทางการกัดกร่อน [53] 1 น.ส.นภฉัตร ธารีลาภ
2 นายชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
สวทช.
19 EM ที่ปรึกษาโครงการทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 [53] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นางวรนุช เกิดสินธ์ชัย
3 นายเชิดชัย ประภานวรัตน์
พพ.
20 TT การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรปะถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ 1) 1 น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ สนพ.
21 TT ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ วช.
22 MT การพัฒนาศักยภาพการป้องกันการกัดกร่อนของเรือหลวงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 น.ส.นันทน์ ถาวรังกูร วช.
23 EM การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แก๊สโซฮอล์ E10 แทนเบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล์ E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล์ 95 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน วช.
24 EM สร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน สนพ.
-------------------------------------- รวม 24 โครงการ --------------------------------------