การตรวจสอบคุณสมบัติผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

วีดีทัศน์

New!!Presentation การบรรยายพิเศษ"การเลือกวารสารนานาชาติสำหรับตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก"โดย ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผินประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องการตีพิมพ์ผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับปริญญาโท

ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องการตีพิมพ์ผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับปริญญาเอก 

  New!! แบบฟอร์มเสนอชื่อวารสารวิชาการนานาชาติที่จะส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อพิจารณาขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบ กว.2)

บบแสดงสัดส่วนและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาปริญญาเอก (แบบ กว.3)(เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกที่มีชื่อผู้ร่วมเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตินอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ บ.1

ประกาศคณะพลังงานฯ เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553

 New!!!   ประกาศคณะพลังงานฯ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท"

New!!!รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรนำผลงานไปตีพิมพ์

"การบรรยายแนวทางการเลือกวารสารวิชาการนานาชาติเพื่อ
ตีพิมพ์สำหรับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ